Het Spaanse alfabet

Het Spaanse alfabet, in het Spaans ‘El alfabeto castellano’, kent één letter meer dan het Nederlandse alfabet. De letter ‘Ñ’ zorgt ervoor dat het Spaanse alfabet uit 27 letters bestaat. De letters ‘CH’, ‘LL’ en ‘RR’ worden soms als zelfstandige letters beschouwd.

Letter en uitspraak

Aa Jjota (gota) Rerre
Bbe Kka RRerre doble
Cche (tsje) Lele Sese
Dde LLelle (ejje) Tte
Ee Meme Uu (oe)
Fefe Nene Vuve (oebe)
Gge Ñeñe (enje) Wuve doble (oebe doble)
Hhache (atsje) Oo Xequis (ekkies)
Ii Ppe Yi griega
guión Qque (koe) Zzeta
   @arroba   

Bron: Espaans.nl

Spaanse woorden die beginnen met:
A B C CH D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z